Wednesday, October 7, 2020

"समानान्तर साहित्य अकादेमी पुरस्कार" (मैथिली)

"विदेह सम्मान" समानान्तर साहित्य अकदेमी पुरस्कारक नामसँ प्रचलित अछि। "समानान्तर साहित्य अकादेमी पुरस्कार" (मैथिली), जे साहित्य अकादेमीक मैथिली विभागक गएर सांवैधानिक काजक विरोधमे शुरु कएल छल, लेल अनुशंसा आमन्त्रित अछि। अनुशंसा २०१९ आ २०२० बर्ख लेल निम्न कोटि सभमे आमन्त्रित अछि: १) फेलो २)मूल पुरस्कार ३)बाल-साहित्य ४)युवा पुरस्कार आ ५) अनुवाद पुरस्कार। अपन अनुशंसा ३१ दिसम्बर २०२० धरि २०१९ पुरस्कारक लेल आ ३१ मार्च २०२१ धरि २०२०क पुरस्कारक लेल पठाबी। पुरस्कारक सभ क्राइटेरिया साहित्य अकादेमी, दिल्लीक समानान्तर पुरस्कारक समक्ष रहत, जे एहि लिंक sahitya-akademi.gov.in पर उपलब्ध अछि। अपन अनुशंसा editorial.staff.videha@gmail.com पर पठाउ।

Sunday, August 24, 2014

८३म सगर राति दीप जरय नन्द विलास रायक संयोजकत्व मे भपटियाहीमे ३० अगस्त संध्या ६ बजे सँ ३१ अगस्त भोर ६ बजे धरि आयोजित अछि। ई आयोजन नारी केन्द्रित लघु आ विहनि कथापर आयोजित अछि। अहाँ सादर आमंत्रित छी।

८३म सगर राति दीप जरय नन्द विलास रायक संयोजकत्व मे भपटियाहीमे ३० अगस्त संध्या ६ बजे सँ ३१ अगस्त भोर ६ बजे धरि आयोजित अछि। ई आयोजन नारी केन्द्रित लघु आ विहनि कथापर आयोजित अछि। अहाँ सादर आमंत्रित छी।

विदेह भाषा सम्मान (समानान्तर साहित्य अकादेमी सम्मान) २०१४ मूल पुरस्कार- श्री नन्द विलास राय (सखारी पेटारी- लघु कथा संग्रह) २०१४ बाल पुरस्कार- श्री जगदीश प्रसाद मण्डल (नै धारैए- बाल उपन्यास) २०१४ युवा पुरस्कार - श्री आशीष अनचिन्हार (अनचिन्हार आखर- गजल संग्रह) २०१५ अनुवाद पुरस्कार - श्री शम्भु कुमार सिंह ( पाखलो- तुकाराम रामा शेटक कोंकणी उपन्यासक मैथिली अनुवाद)

विदेह भाषा सम्मान
(समानान्तर साहित्य अकादेमी सम्मान)
२०१४ मूल पुरस्कार- श्री नन्द विलास राय (सखारी पेटारी- लघु कथा संग्रह)
२०१४ बाल पुरस्कार- श्री जगदीश प्रसाद मण्डल (नै धारैए- बाल उपन्यास)
२०१४ युवा पुरस्कार - श्री आशीष अनचिन्हार (अनचिन्हार आखर- गजल संग्रह)
२०१५ अनुवाद पुरस्कार - श्री शम्भु कुमार सिंह ( पाखलो-  तुकाराम रामा शेटक कोंकणी उपन्यासक मैथिली अनुवाद)

Sunday, April 6, 2014

रमण- दरिहरे- बिहारी नाम्ना तिथि चोर


रमण, बिहारी आ दरिहरेक कथा गोष्ठीक तिथि ८२ म सगर राति दीप जरयक तिथि ३१ म इ २०१४ घोषित भेलाक बाद भेल। मुदा ऐ तीनू लग मौलिकताक सर्वथा अभाव अछि। कोनो नव चीज ई लोकनि सोचि नै सकै छथि, हँ प्रतिक्रियावादी, धुरफंदी चीज करबामे ई लोकनि सभसँ आगाँ छथि। से रमण ७९ म कथा गोष्ठी ओरहामे विदेह साहित्य आन्दोलनक खिलाफ गोलैसी करबाक प्रयास केलन्हि, गोष्ठी प्रारम्भ हेबासँ पहिने सायास अही काज लेल पहुँचला, आ बजैतफिरला जे विदेह साहित्य आन्दोलन- तान्दोलन नै छिऐ, खाली गजेन्द्र ठाकुर आ जगदीश प्रसाद मण्डल अपन नाम कर' चाहै छथि, जे उत्तर भेटलन्हि तकर बाद ओ परदाक पाछाँ चलि गेला, जातिवादी बयान देलन्हि, हीरेन्द्र झाक उसकेलासँ अशोक मेहता सेहो ओइ गोष्ठीक बहिष्कार केलन्हि, इच्छा तँ रमणोक रहन्हि बहिष्कार करबाक मुदा हुनकर गाड़ी ड्राइवर समधियौर ल' क' चलि गेलन्हि, से कारण ओ मुन्नाजीकेँ कहलखिन्ह।
शंकरदेव झा बहुत पहिने सूचित केने रहथि जे जे रमण प्रबोध नारायण सिंहकेँ प्रबोध नारायण सिंह एण्ड कम्पनी कहै छला आ सएह आब नचिकेताक बडीगार्ड बनल छथि। ई अवसरवादिता रमणक चरित्रमे छन्हि से जखन ओ दरिहरे आ बिहारीक संग अपन साहित्य अकादेमीक मैथिली विभाग आ ओकरा द्वारा मान्यता प्राप्त फ़र्ज़ी संस्था द्वारा संपोषित कथा गोष्ठीक घोषणा केलन्हि तँ ओ सभ ३१ म इ २०१४ क तिथिये सोचि सकला, तकर दू टा कारण छलै हुनका सभमे मौलिकताक अभाव जे हिनकर सभक रचनामे सेहो दृष्टिगोचर होइत अछि, दोसर घृणित अवसरवादिता आ जातिवादी सोच। दरिहरे कहै छथि जे सगर राति हुनकर दलान अछि, ओइमे सर्वहाराक प्रवेश हुनका लेल कष्टकर छन्हि, बिहारीक कष्ट अही बात ल' क' छन्हि जे पहिने एक दू टा कम्पटीटर छल तँ अस्तित्व जोड़ तोड़सँ बनबैत छला, आब तँ मामले खत्म, रमण कतेक छल-प्रपंचसँ मोहन भारद्वाजकेँ सगर रातिसँ बाहर केलन्हि, मुदा आब नव समीक्षक सभ आबि गेला। से यात्री दिससँ अमर-सुमनकेँ गारि पढ़' बला आ अमर- सुमन दिससँ यात्रीकेँ गारि पढ़ैबला, ई दुनू ब्राहम्णवादी ग्रुप मैथिली साहित्यक विदेह साहित्य आन्दोलनक विरुद्ध मैथिली साहित्यमे जातिवादितापर ऐ घोर संकटक कालमे एक होथि, ई इच्छा राखैत "रमण- बिहारी- दरिहरे" कथा गोष्ठीक घोषणा केलन्हि, मुदा गजेन्द्र ठाकुर, विदेह आदि हुनका डरब' लगलन्हि से ओ एकटा चोरि केलन्हि, तिथिक चोरि, से किछु गोटे तँ कम हेतै जे सगर रातिमे ३१ मइ २०१४ केँ "रमण- दरिहरे- बिहारी" द्वारा घृणा कएल जाएबला गजेन्द्र ठाकुरक गाममे ओइ राति नै जा सकता। बड़ा आएल छथि आन्दोलनी, ब्राह्मणवादी घुरछीमे तेनाने फँसेबनि जे रमण- बिहारी- दरिहरेकेँ मोन रखता। हौ बाबू यएह छी असली विलेन, एकरा ख़त्म करू, विदेह आन्दोलन खतम आ मैथिली साहित्यपरसँ ब्राह्मणवादक पकड़ खतम हेबाक ख़तरा खतम, मैथिली जिबियेकेँ की फ़ायदा जँ अपना सभक वर्चस्व रहबे नै करए,, अखन यात्री ग्रुप, अमर- सुमन ग्रुप नै करू, सभ ऐ संकटमे मिलि जाउ, बादमे झगड़ा करब, नै तँ गजेन्द्र ठाकुर खोप सहित कबूतराय नम: क' देत।
मुदा की गजेन्द्र ठाकुरकेँ खतम केने मैथिली साहित्य आन्दोलन खतम भ' जाएत, की परिवर्तनक धारा जे भयंकर रूपेँ विदेह द्वारा छोड़ि देल गेल छै ओकर अस्तित्व गजेन्द्र ठाकुरसँ अलग नै भ' गेल छै, गजेन्द्र ठाकुरकेँ खतम केलासँ की ओकरा रोकलजा सकत? साहित्य अकादेमीसँ फ़ोन आएल जे ओकर मैथिली विभागमे जे गड़बड़ी भ' रहल छै ओइले साहित्य अकादेमी कोना ज़िम्मेवार अछि? किछु गोटेक फ़ोन आएल जे ओ सभ सगर रातिक अतिरिक्त रमण- दरिहरे- बिहारीक साहित्य अकादेमी संपोषित गोष्ठीमे सेहो जाए चाहै छथि कारण ओ पब्लिक फंडसँ आयोजित होइ छै, आ जँ सगर रातिक तिथि हम बदलि दी रमण- दरिहरे- बिहारी नाम्ना तिथि चोर की करता? आरती कुमारी संग कएल टॅार्चरक बाद रमण- बिहारी- दरिहरेक मोन जे बहसल से किए नै बूझि सकल ऐ परिवर्तनकेँ? मेडियोक्रिटी नै जानि कत' ल' जेतनि तीनूकेँ।

Monday, March 31, 2014

सगर राति दीप जरयक इतिहास- कथाक कथा

सगर राति दीप जरयक इतिहास जे रमण द्वारा परसल जा रहल अछि, ओइमे एकर प्रारम्भ केना भेलसँ ल' ' अखन धरिक इतिहास मे बहुत रास विसंगति अछि । एकर प्रारम्भ केना भेलसँ ल' ' अखन धरिक इतिहासमे बहुत गोटेक योगदान बढ़ा क', बहुत गोटेक घंटा क', बहुत गोटेक परिवर्तित क' ' प्रस्तुत काल गेल तँ बहुत गोटे निपत्ता क' जेल गेला। कहल गेल जे ई स्वायत्त संस्था अछि मुदा चेतना समितिक दिससँ रमण आ अजित आजाद सम्मिलित होइत रहला आ जत' कियो माला नै उठेलक ओत' ई लोकनि चेतना समिति दिससँ माला उठेलन्हि आ संयोजकमे चेतना समितिक नाम नै आन नाम इतिहास बनबै लेल गेल गेल। चेतना समिति ( गौरीनाथक सूचनाक अनुसार) जखन गौरीनाथ, अग्निपुष्प आ प्रदीप बिहारी पर लिखित प्रतिबन्ध लगेलक तकरार बाद बिहारी द्वारा लिखित माफी ऐ मैरेज हॅाल ( चेतना समिति) सँ माँगल गेल, फेर हुनका रचना लेल नै, वरन ऐ कृत्य लेल अकादमी पुरस्कार देल गेल आ ओ सेहो ऐ मैरेज हॅालक प्रतिनिधि भ' गेला। फेर ई तिकड़ी श्याम देवघरे संग मिलि क' सगर रातिमे की सभ केलक से रमणक जातिवादी इतिहासमे नै भेटत।
की छल ओइ सगर रातिक रजिस्टरमे जकरा रमण कहि रहल छथि जे विभारानी हेरा देलन्हि। की ई रजिस्टर हेरा गेल बा हेरा जाइ देल गेल। मुदा किछु गप जे नै रमणकेँ बुझा छन्हि ने विभा । रानीकेँ से अछि जे आरती कुमारी अपन मृत्युसँ २-३ दिन पहिने ओकर फोटो स्टेट उमेश मण्डलकेँ पठा देलखिन्ह। ओ चाहितथि तँ कोने झारे झाकेँ सेहो पठा सकैत रहथि, मुदा हुनका झारेझा सभपर विश्वास नै छलन्हि, किए नै छलन्हि? कहल गेल छे जे शोनित अपन निशान छोड़ते अछि। शीघ्र सगर रातिक असली इतिहास।
दरभंगा बला गोष्ठी , जे ३१ म इ २०१४ केँ दरिहरे- रमण- बिहारी द्वारा साहित्य अकादेमी आ ऒकरा द्वारा मान्यता प्राप्त फर्जी मैथिली संस्था सभक संग रमण-दरिहरे-बिहारी सन - सन जातिवादी ब्राहमणवादी-कायस्थवादी तथाकथित साहित्यकार सभ द्वारा प्रायोजित रहत, आ अो एे तरहक (दिल्लीक बाद) दोसर गोष्ठी रहत जकरा रमण-दरिहरे-बिहारी ८३म गोष्ठी सेहो कहता। अोतए "राडक़ सुख बलाय " आदि कथाक वाचन हएत। मेहथ बला गोष्ठी मे रमण-दरिहरे-बिहारी सन जातिवादी ब्राहमणवादी-कायस्थवादी प्रतिबन्धित छथि।
कहल जाइ छै जे सगर राति दीप जरय नव कथाकारक लेल ट्रेनिंग सदृश अछि। नव कथाकार कलमाएल जाइ छथि! मुदा सत्य की अछि? की एंकर प्रवृत्ति साहित्य अकादेमीसँ भिन्न अछि? की ऐपर कब्जा लेल साहित्ये अकादमी सन छल प्रपंच नै होइ छल!
आ ७९म सगर रातिक हीरन्द्र झा आदि द्वारा बहिष्कार आ रमणक ओतै जातिवादी उद्घोष उमेश पासवानक नै, मैथिलीक विरोध छल, कब्जाक राजनीतिक प्रारम्भ ७९म सगर रातिसँ पहिनहियो छल। ७४म सगर राति -हज़ारीबागमे प्रदीप बिहारी माला उठेबाक प्रस्ताव केलन्हि आ से छल मात्र दोसराक प्रस्ताव खसेबा लेल। अपन ग्रुपक क़ब्जा लेल मात्र ई प्रस्ताव छल। ओ अपन प्रस्ताव अपन ग्रुपक पक्षमे आपिस ल' लेलन्हि। ओ ई नाटक ७५म सगर रातिमे सेहो केलन्हि। तँ की ऐ ब्लैकमेलिंगक धंधामे हुनकर उपयोग कएल जा रहल छन्हि आकि ओ ऐ ब्लैकमेलिंगक धंधाक मुख्य कलाकार छथि?हुनकर रचनामे जान नै छन्हि मुदा घृणित राजनीतिमे जान छन्हि। आ साहित्य अकादेमी पुरस्कार एहने गुणपर देल जाइ छै, से चेतना समितिसँ माफी मांगि पएर पकड़ि ओ निर्लज्जतापूर्वक लेलन्हि। से ओ ऐ ब्लैकमेलिंग धंधाक मुख्य कलाकार छथि जकरा बुझल छै जे नीक रचना लिखबापर ध्यान देनाइ मूर्खता छै, ओइसँ प्राइज नै भेटै छै, साहित्य अकादेमी लेल जोड़-तोड़ चाही आ ओइमे ओ मास्टर छथि, मैथिली गेल तेलहण्डामे।
आ ऐ परिस्थिति मे नव कथाकारक ट्रेनिंग नै भेलै, जतेक लोक सगर रातिसँ जुड़ला ओइसँ बेसी हतोत्साहित क' मैथिली साहित्यसँ दूर क' देल गेला, नेट रिजल्ट माइनसमे रहल!
बहिष्कारक राजनीतिसँ सुपौल, देवघर आ नरहनक गोष्ठी प्रभावित रहल तँ कब्जाक राजनीतिक अन्तर्गत काठमाण्डूक सगर रातिमे कोनो स्थानीय साहित्यकारकेँ धीरेन्द्र प्रेम र्षि हवा नै लाग' देलखिन्ह जे एहन कोनो गोष्ठी हुअएबला अछि, मनोज मुक्ति ई सूचित करै छथि।
अशोक अविचल, श्याम दरिहरे, रमण आदि देवघरक आयोजक ओमप्रकाश झापर साहित्य अकादेमीक गोष्ठी केँ सगर रातिक मान्यता देबा लेल ब्लैकमेलिंगक क' ई शर्त रखलन्हि जे तखने ओ संभ ऐमे सम्मिलित हेता आ नै तँ बहिष्कार करता।मुदा आरती कुमारीक हत्याक बाद ई पहिल मौका छल बलैकमेलर सभकेँ हरदा बजेबाक ; आ समीक्षा-प्रतिसमीक्षासँ बढ़ैत ई गोष्ठी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त केलक, बलैकमेलर सभक बहिष्कार ओकरा आर सबल बनेलकै। दरिहरे आयोजककेँ कहलन्हि जे साहित्य अकादेमीक गोष्ठी केँ मान्यता सगर रातिक रूपये भेटए, तइ लेल मैथिली लेखक संघ,पटनाक बैसकीमे रमणक कहलासँ ओ ऐलेल फ़ोन केलखिन्ह। अविचल सेहो आयोजककेँ सएह कहलखिन्ह।
देवघर गोष्ठी ट्रेनिंग स्कूल सिद्ध भेल, रमण, दरिहरे आ बिहारी अबितथि तँ सिखितथि जे केना रचनामे ओ क्वालिटी आनि सकै छथि, मुदा ओ सभ प्रैकटिकल छथि, बुझल छन्हि प्राइज़ टा लेल लिखल जाइ छै आ से जोड़-तोड़सँ भेटै छै, क्वालिटीसँ नै, अविचल मे प्रतिभा लेशो मात्र नै छन्हि, हुनका कोनो ट्रेनिंग किछु नै द' सकतन्हि, से ओ नै आबि अपन टाइम बचेलथि आ से नीके केलथि।
सगर राति दीप जरयमे कव्ालिटी आबि जाएत तँ बिहारी-दरिहरे-रमण सन मेडियोकरकेँ के पूछत, से ओ सभ राड़केँ सुख बलायक लेखकक संग दोसर साहित्य अकादेमी गोष्ठी करता जत' ब्राह्मण युवा सभकेँ राड़केँ सुख बलाय सन् नीक कथा केना लिखल जाए तकर ट्रेनिंग रमण-बिहारी-दरिहरे द्वारा देल जाएत। नीके अछि, मूर्ख सभक प्रवेश सगर रातिमे थम्हत। आ परोक्ष रूपेँ ऐ लेल मैथिली साहित्य रमण-बिहारी-दरिहरेक आभारी रहत।
दरिहरे-बिहारी-रमणक बहिष्कारक रणनीति द्वारा सगर रातिपर कब्जाक राजनीति आरती कुमारीक संग भागलपुरमे चलि सकल मुदा वएह राजनीति २ सालक बाद देवघरमे तेनाकेँ फ़ेल भेल जे ओ सभ पहिने सगर रातिसँ पलायन केलन्हि आ फेर निकालि देल गेला। ब्राहम्णवादी भाषाक रूपमे विश्वमे ख्यात ऐ साहित्यमे कोन प्रक्रिया चलि रहल अछि जे ई संभव केलक? सगर राति दीप जरयक ब्राहम्णवादी अनुष्ठानकेँ एकर स्वयंभू पुरोहित सभ द्वारा आरती कुमारीक बलि देल जा चुकल छल। भयक ऐ वातावरणमे ई परिवर्तन केना भेल जे रमण-बिहारी-दरिहरे नै बूझि सकला?
मैथिली भाषाक ब्राह्मणवादी चरित्रमे भाषाक संग ख़ूब खेल खेलाएल गेल छै। राड़क मतलब एत' छै (ब्राहम्णक नजरिमे) भुमिहार,राजपूत, कायस्थ सहित सभ आन जाति। अपन बच्चाकेँ यौ आ राड़क बुढ़बाकेँ हौ! कहबी मे सेहो बेइमानी, जेना- दस ब्राहम्ण दस पेट, दस राड़ एक पेट! मुदा हमर माँ कहै छथि जे ई कहबी मात्र ब्राहम्णमे छै, आन सभ कहै छथि- दस राड़ दस पेट, दस ब्राह्मण एक पेट। मुदा बिहारी सन मेडियोकर साहित्यकारकेँ ई सभ गप नै बुझल छन्हि- ओ बुझै छथि जे राड़केँ सुख बलाय तँ जगदीश प्रसाद मण्डलपर रमण-बिहारी-दरिहरे लिखबेने छथि। रमण आ दरिहरे तँ ठीक सोचै छथि मुदा बिहारी तँ कायस्थ छथि आ दरिहरे-रमणक परिभाषा अनुसार राड़केँ सुख बलाय जगदीश प्रसाद मण्डलक अतिरिक्त हुनके टा पर नै वरण समस्त मिथिलाक गएर ब्राहम्णकेँ देल गारि अछि।
विदेह घरे-घरे घुसि चुकल अछि, से ३१ मइ२०१४ केँ रमण-दरिहरे-बिहारीक "राड़केँ सुख बलाय"कथा गोष्ठीमे शामिल सभ ब्राहम्ण छद्म कथाकारक लिस्ट हमरा ०१ जून २०१४ क भोरमे चाही।
२. आब आउ सगर रातिकेँ खतम करबाक साहित्य अकादेमीक मैथिली शाखा आ ओकरा द्वारा मान्यताप्राप्त फ़र्ज़ी संस्था सभक पर।
३ रम ण साहित्य अकादेमीक मैथिली शाखासँ लाखक लाख असाइनमेण्ट क़ताक सालसँ ल'रहल छथि, से हुनका ई भार देल गेलन्हि जे सगर रातिपर विदेहक प्रभावकेँ ओ ओहिना ख़त्म करथु जेना आरती कुमारीकेँ ओ बिहारी-दरिहरे संग मिलि क' ख़त्म केने रहथि। मुदा हुनकर एस्टीमेट ऐबेर गड़बड़ा गेलन्हि, मैथिली लग आब पाठक छलै, शक्ति छलै, स्तर छलै, से मेडियोकर रमण-बिहारी-दरिहरे नै बुझि सकला। ख़ून रंग आनै छै, चेन्हासी छोड़ै छै ़़़़........ख़ून खूनीकेँ ताकि लै छै़़़.
मिथिलामे दुर्गापूजामे मोटामोटी चन्दा ओसूलि क' पूजा होइ छै। बस रोकि क' चन्दा ओसूली सरस्वती पूजा लेल आब शुरू भ' गेल छै, पहिने नै होइ छलै, कारण ई पर्व व्यक्तिगत निष्ठासँ सम्बन्धित छल। ओ निष्ठा यज्ञोपवीत करबा क' मूर्खतापूर्वक मोछैल आ क्लीन शेव ( संगे प ाग पहिरने!) विद्यापतिक कोनो तत्कालीन वेशभूषाक अध्ययनसँ रहित जातिवादी कलाकार द्वारा बनाओल फोटोपर माल्यार्पणक विद्यापति पर्वमे सेहो नै भेटत। ई विद्यापति पर्व सभ , जातिवादी रंगमंच , साहित्य अकादेमीक मैथिली शाखा, प्रज्ञा संस्थान, साझा प्रकाशन आ सगर राति दीप जरय मैथिलीमे कट्टरता बढ़ेलक आकि घटेलक?
२. विश्वकर्मा पूजा, दुर्गापूजा आदि ई दाबा नै करैए जे ओ सभ मैथिली लेल काज करै छथि। मुदा ई सभ समाजमे मिलि काज केना करी से सिखबैए। एकर विपरीत विद्यापतिकेँ यज्ञोपवीत करबाकेँ जे सांस्कृतिक संस्थापर कब्जाक राजनीति सिखाओल गेल से जातिवादी रंगमंचमे पैसल, कोलकाताक कु र्मी-क्षत्रिय समाज मैथिलीसँ अलग क' देल गेल। छिट्टाक छिट्टा पोथी आ सम्मान मैथिल ब्राहम्ण आ कर्ण कायस्थ लेल रिज़र्व भ' गेल। दोसर जँ हिम्मत केलक तँ बुढ़ा सभ लफुआ युवाकेँ साहित्यकार बना क' हुलकाब' लगला। "राड़कँ सुख बलाय"क लेखक केँ श्याम दरिहरे, प्रदीप बिहारी आ रमानन्द झा रमण द्वारा हुलकाएब ऐ प्रक्रियाक टटका उदाहरण अछि। मुदा ई प्रक्रिया जे ५० सालसँ मैथिलीमे ब्राह्मणवाद आ कायस्थवादक संजीवनी बूटी छल कोना धराशायी भ' गेल। मैथिली साहित्यमे एहन की भ' रहल अछि, कोन ऐतिहासिक क्रिया- प्रतिक्रिया चलि रहल अछि जे ई संभव केलक, आ जे रमण-बिहारी- दरिहरे आ हुनकर सभक आका साहित्य अकादेमीक मैथिली विभाग आ जातिवादी रंगमंच नै बूझि सकल?
३. सगर राति दीप जरय द्वारा ब्राहम्ण युवामे जे कट्टरता ढुकाओल जा रहल छल से जखन तोड़ल गेल तँ बिहारी- रमण- दरिहरे आ आका सभ बूझि नै सकल जे की भ' रहल अछि आ अन्ततः ओ सभ अपन पेशेन्स खतम क' लेलन्हि। मुदा ऐबेर तँ दुनियेँ उनटल छल।
रहुआ संग्रामक कथा गोष्ठीमे रमणजी सहित सभ निर्णय लेलन्हि जे राति भरि कियो नै सुतता, मुदा भोजनसँ पहिने जखन सभ नामी(!!) कथाकारक पाठ क' सुति रहला तँ भोरहरबामे जे युवा सभ नामी कथाकार लोकनिक कथा सुनने रहथि, तिनकर नम्बर एलन्हि। आशीष अनचिन्हार जखन कथा पढ़ैले एला तँ संचालक ओंघा रहल छला आ मात्र अध्यक्ष शिवशंकर श्रीनिवास जागल रहथि, नै सुतबाक निर्णय लेनहार रमणजी फोंफ काटि रहल रहथि, जकर विरोधमे अध्यक्षक कहलाक उपरान्तो आशीष अनचिन्हार कथा पाठ करबा सँ मना क' देलन्हि; ओ पोस्ट माडर्न कथा बादमे "विदेह लघु कथा" मे छपल।
मुदा ब्राह्मणवादी सेंसर प्रक्रिया एतेक जब्बर छै जे ने आयोजक, ने रमण आ ने अध्यक्ष- संचालकक फर्जी सगर रातिक इतिहासमे एकर वर्णन भेटत। अरुचिकर गपकेँ झँापि देबाक ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति एकर कारण अछि।
८१ टा सगर राति भेबो कएल आकि नै, लोक हमरासँ पुछै छथि। पहिने डाकसँ रचना आबै आ से नामी (!!) कथा सभ पढ़ल जाइ छलै, जे युवा सभ सदेह आबथि तिनकर नम्बर एबे नै करन्हि, एबो करन्हि तँ सुतलाहा बेरमे, मुन्नाजी जखन एकर विरोध केलन्हि तँ वएह कहल गेल, गप झाँपू, रजिस्टरमे ओइ नै एनिहार सभक सेहो उपस्थिति दर्ज भेल तेँ। बहुत कथा गोष्ठीमे दसो टा कथाकार नै एला, मुदा उपस्तिथि रजिस्टरमे बहुत रास उपस्थित भेटता, किछु एबे नै केला, किछु डाकसँ एला(!!) आ किछु हाजरी बना क' निपत्ता भ' गेला सेहो। जेना युद्धमे ३००० सँ कम मुइने ओकरा युद्ध नै कहल जाइए, तहिना दस टा सँ कम उपस्थितिकेँ सगर राति केना कहल जा सकत? ८१ क संख्या बड्ड कम भ' जाएत, ८१ बड्ड बेशी होइ छै, एतेमे तँ शान्त क्रान्ति भ' जइतए, से किए नै भेल तकर कारण ऊपर देल अछि।
ऐ समानान्तर आन्दोलनमे हमरा सहयोग चाही बा विरोध, धनाकर ठाकुर आ गंगेश गुंजनक "आइडियोजिकल न्यूट्रेलिटी"क मतलब सेहो एकेटा छै, आ से छै समानान्तर धाराक विरोध।
आ इतिहास हमरो मूल्याँकन करत आ हुनको ( विरोधी आ न्यूट्रल फिफ्थ कालमनिस्टक) ।
बहुत लोक ऐ तरहक कमेण्ट पछिला ६ सालसँ द' रहल छथि जे आब विदेह बदलि गेलै, ओकरा सभ सन भ' गेलै।विदेहक उद्देश्य ने बदलल छै आ ने बदलतै। कोन व्याख्या ककर तुष्टीकरण छै से स्पष्ट बिन केने ऐ तरहक कमेण्ट कएल जाएत अछि। हुनकर आशा जँ ई रहैए जे मैथिली साहित्य केँ युवाक उत्साह विदेहक माध्यमसँ नव दिशा प्राप्त करत आ से आब लागि रहल अछि जे से आब व्यक्तिगत कुण्ठाक मंचक रूपमे दुरुपयोगी भ' गेल अछि तँ ऐ सम्बन्ध में हमर यएह कहब अछि जे सत्यक कियो उपयोग क' सकैए आ कियो दुरुपयोग , जे हुनका दुरुपयोग आ व्यक्तिगत कुण्ठाक तुष्टीकरण आब लागि रहल छन्हि से बहुत गोटेकेँ ६ साल पहिनहिये सँ लागि रहल छन्हि, आ तकर व्याख्या हमरा लग यएह अछि जे ओ सभ मात्र विदेहसँ सिम्बोलिक विरोधक आशा करैत रहथि, असली परिवर्तन नै चाहनहारकेँ यैह असली ब्राह्मणवाद बुझेतन्हि, कारण बदलल पात्र सँ ब्राहम्णवादी मानसिकता उद्वेलित भ' गेल छै, ओ गेल तँ हम अबितौं मुदा ई सभ के आबि गेल। अहाँकेँ बुझबाक चाही जे मैथिली आगाँ एलै, जकरा जतेक प्रतिभा छलै ओ विदेहक माध्यमसँ ततेक सिखलकै आ ततेक आगां बढ़लै आ बढ़तै। किछु लोक जँ स्वार्थक लेल विदेहसँ जुड़ला मुदा आनुवंशिक जाति श्रेष्ठता हुनकासँ विदेहक निश्छल प्रयासोक बावजूद नै गेलन्हि, आ जइ विदेहकेँ ओ साहित्य आन्दोलन बुझै छला ( हृदयसँ नै) आ विदेहकेँ इमोशनल ब्लैकमेल, धमकी , हमरा आ हमरा परिवारकेँ ईमेल- फोनसँ गारि, छोड़ि क' जेबाक धमकी ( छोड़ि क' जेबाक धमकी देनिहारमे संयोगसँ अखन धरि मात्र ब्राहमणे छथि जिनका लगै छन्हि जे सिमबोलिक प्रोटेस्ट धरि मात्र विदेह सीमित रहितए), जे आब अहँू वएह (!!), बुझलौं प्राइज़ लेल, फलनाकेँ दिआबए चाहै छिऐ, व्यक्तिगत राजनीति , विदेहक भला नै हएत, ई सभ ६ सालसँ सुनि- सुनि हमर कान पाकि गेल अछि। रामदेव झा आ अमर पहिनेँ कहैत रहथि, हम अपन कनियाँकेँ पुरस्कार दिआब' चाहै छिऐ, सभ हँसि देलकन्हि जे साहित्य अकादेमीक मैथिली विभाग निर्वस्त्र अछि दोसराकेँ की सम्मानित करत तँ आब कहि रहल छथि जे उमेश मण्डल , राजदेव मण्डल, बेचन ठाकुरकेँ हम पुरस्कार दिआब' चाहै छिऐ। मोहन भारद्वाज देवशंकर नवीनक सोझाँ कहै छथि जे गजेन्द्र ठाकुर पागले ने छै जेना लखन झा छलै। दरिहरे सेहो लाल बुझक्कर छथि, हुनका आब बुझबामे आबि गेलन्हि जे हमरा साहित्य अकादमी सँ झगड़ा अछि तेँ, व्यक्तिगत राजनीति तेँ। बिहारी मुन्नाजीकेँ फ़ोन करै छथि आ कहै छथि मात्र जगदीशे मण्डलकेँ किए आगाँ बढ़ाओल जा रहल अछि (!!) ब्राहम्णवादी मानसिकता ई छिऐ, जे जगदीश मण्डल मेरिटसँ नै , बढ़ेलासँ आगाँ बढंल छथि जेना मैथिली साहित्यमे पहिने होइ छलै। प्रदीप बिहारी मुन्नाजीकेँ कहै छथि जे विदेह किए जातिवादी रंगमंचक विरोध करैए, किए समानान्तर परम्परा भ' ' मूल परम्पराक गुणवत्ताक समीक्षा करैए, समानान्तर तँ मूलसँ मिलित्े नै छै तँ किए हमर सभक नाम लै छी , अलग रहू, यएह छिऐ असल ब्राहम्णवाद- कायस्थवाद। चर्चे नै कर, काने बात नै दे!! आ ईहो संयोगे अछि जे जइ २-४ टा लोककेँ दिक़्क़त छन्हि से ब्राहम्णवादी प्रवृत्तक छथि, अनका ई दिक़्क़त किए नै छन्हि। पछिला ६ सालसँ विदेह जहिना छल ओहने रहत, अगिला कमसँ कम ३० साल धरि मैथिली साहित्य आब अहिना चलत। विदेहमे जकरा जे मेरिट छै ओ ओतेक बढ़त, चाहे ओ कोनो जाति, धर्म, क्षेत्रक होथि। विदेह जिनका बदलल लागि रहल छन्हि ओ स्वयंकेँ देखथु जे ओ तँ नै बदलि गेल छथि?
आब फेर आउ सगर राति दीप जरय पर।
अलिखित संविधानक नामपर बहुत रास खेल भेलै। ई मुख्य रूपेँ कथावाचनक गोष्ठी छिऐ मुदा एत' आलोचनात्मक आलेख पढ़बाक सेहो अनुमति छै आ से जँ अहाँक नाम रमण अछि तखने टा, से जखन कबिलपुर गोष्ठीमे मुन्नाजी विहनि कथा पर आलेख पढ़बाक अनुमति मांगलन्हि तँ से अनुमति नै भेटलन्हि, आ एत' अलिखित संविधानक सोंगर लेल गेल, आ तकर दूटा कारण , एक तँ मुन्नाजीक नाम रमण नै छियन्हि, दोसर विहनि कथाक कनसेप्ट विदेह द्वारा आगाँ बढ़ाओल जा रहल अछि से तकर विरोध, किए नै ओ कनसेप्ट कतबो वैज्ञानिक होइ।
झंझारपुर गोष्ठी मे जे एला तिनकर कथाक पाठ नै भेलन्हि मुदा डाकसँ आएल कथाक पाठ भेल, आ जँ अहाँ अविनाश छी सुमन-अमरकेँ गारि लिखै छी यात्रीक नामपर , तँ अहूँ कथाकार, कवि सभ , नै रहितो , छी, देवघर गोष्ठीक संयोजकत्व सेहो बोनसमे अहाँकेँ भेटत। से घोंघरडीहा गोष्ठीमे जिनका सभकेँ कथा नै पढ़' देल गेलन्हि, ओ सभ युवा एकर विरोध केलन्हि, किछुकेँ कथा पढ़' देल गेलन्हि आ जिनका नै पढ़' देल गेलन्हि से अगिला कथा गोष्ठीसँ एनाइ बन्द क' देलन्हि।
जे सभ मैथिली फिल्म आ डोक्यूमेण्टरीक नामपर लोकसँ पाइ ठकलन्हि से रमण- दरिहरे- बिहारीक विदेहक विरोधमे संगी छथि, जे युवा प्राइज़ लेल मैथिलीयोमे लिखना्हि, जातिवादी सभसँ मिलि साहित्य अकादेमीक युवा पुरस्कार लेलन्हि ओ तँ स्वाभाविक रूँपे हुनकर संगी हेता।
विदेह उमेश मण्डल आ जगदीश प्रसाद मण्डलक कान्हपर बंदूक राखने अछि, यूज़ क' रहल अछि, आ जँ हुनकर सभक रचना नै छप' देल जाइत, "तिल बहब ने" छपबासँ पहिने , सकरबाबल जाइत, तखन सभ ठीक छल। ब्राहम्णवादी सभ जेकाँ विदेह कोनो काज कएलासँ पहिने "तिल बहब ने"क शर्त क़रार नै करबैए आ सएह कारण अछि , नव ब्राह्मणवादी ई नै बूझि सकला, धू, एहनो क़तौ भेलैए। बिनु जान- पहिचान, भेंट- घांटक मात्र मैथिलीक नामपर सभ एकत्रित भ' गेल से हुनका अजगुत लगलन्हि।
प्रदीप बिहारी मुन्नाजीकेँ कहै छथि आ ई विचार रामदेव झाक सेहो छन्हि जे जखन विदेह साहित्य अकादेमीक समानान्तर पुरस्कार शुरू कैए देलक तखन साहित्य अकादेमी लेल शोर किए? माने ओकरा बकसि देल जाए! अशोक अविचल शिवकुमार जीकेँ कहै छथि जे मायानाथ झा, आनन्द कुमार झा ( ऐमे गुणनाथ झा जोड़ि लिअ) आदि जिनका सभक चर्चा विदेह केलक सभकेँ साहित्य अकादेमी पुरस्कार भेटलै, तँ हुनका उत्तर भेटल छलन्हि, जँ हुनकर सभक नाममे झा नै मण्डल रहितन्हि तँ की ई संभव छल?
आ साहित्य अकादेमी कोनो मनुक्ख नै छिऐ जकरा संग भतबरी कएल जाएत आ ने ककरो पैतृक संपत्ति जकर उपयोग ब्राहम्ण कायस्थक तथाकथित साहित्यकारकेँ ख़ैरात बँटबा लेल आब कएल जा सकत।
आ हमरा विषयमे जखन सभकेँ बुझबामे आबि गेलन्हि जे नै रौ, ई अपना सभ सन नै अछि, विदेह अपना सभ सन नै छौ, तँ हुनका सभ केँ आर चिन्ता लागि गेलन्हि! रौ कहीं, ईं हो सभ हमरे सभ सन, कहीन, ई जे अपने प्राइज़ लेब' चाहैए बा दोसराकेँ दिआब' चाहैए....
ब्राह्मणवाद मैथिलीकेँ गीरि गेलै, आ सभकेँ बुझल छै जे दूटा सहोदरो एक रंग नै होइए, से पूरा जाति नीक बा अधला हेतै ई कनसेप्ट विदेहक नै छै, ओ तँ ब्राह्मणवादी कनसेप्ट छिऐ।
अतुलेश्वर झा छथि ओना तँ ब्राहम्णवाादक विरोधमे रहथि मुदा पाग आ विद्यापतिक हमर लेख क बाद अलग भ' गेला़, आ एहेन बहुत रास लोक छथि, प्रेम चन्द्र पंकज आ अभय दासकेँ कोनो ने कोनो बात ल' ' विदेहसँ घृणा भ' गेलन्हि, आ ई गप ओ सभ मुन्नाजीकेँ सूचित केलन्हि जे ओ लोकनि विदेह पढ़नाइ आब छोड़ि देलन्हि, प्राय: आब ओ सभ चोरा नुका क' विदेह पढ़ै छथि, कारण सभ गतिविधिक जानकारी हुनका सभकेँ रहै छन्हि।
आब सगर राति पर आउ, यात्री दिससँ सुमन- अमर केँ गारि देनहार आ अमर- सुमन दिससँ यात्रीकेँ गारि देनहार, मैथिली साहित्यमे ब्राहम्णवाद बचेबाक लेल विदेहक विरुद्ध दरिहरे- रमण- बिहारीक संग आबि गेल छथि अंतिम लड़ाइ लड़बा लेल।


Tuesday, March 25, 2014

मैथिलीमे नव ब्रााह्मणवादपर पहिल बेर समधानि कऽ प्रहार कऎल गेल अछि, यएह कारण अछि जे "राड़केॅ सुख बलाय"क लेखक आ साहित्यिक चोरक (http://esamaad.blogspot.in/2014/02/blog-post_6.html) चमचागिरी करबाक आवश्यकता प्रदीप बिहारी, श्याम दरिहरे आ रमानन्द रमणकेॅ पड़लन्हि।प्रदीप बिहारी, श्याम दरिहरे आ रमानन्द रमणक नव ब्राहम्णवादी षड्यंत्रक शिकार आरती कुमारी पहिने भेली, तइसँ प्रदीप बिहारी, श्याम दरिहरे आ रमानन्द रमणक मोन बहसि गेल।http://sagarraatideepjaray.blogspot.in/2014/02/blog-post_7982.html

मैथिलीमे नव ब्रााह्मणवादपर पहिल बेर समधानि कऽ प्रहार कऎल गेल अछि, यएह कारण अछि जे "राड़केॅ सुख बलाय"क लेखक आ साहित्यिक चोरक (http://esamaad.blogspot.in/2014/02/blog-post_6.html) चमचागिरी करबाक आवश्यकता प्रदीप बिहारी, श्याम दरिहरे आ रमानन्द रमणकेॅ पड़लन्हि।प्रदीप बिहारी, श्याम दरिहरे आ रमानन्द रमणक नव ब्राहम्णवादी षड्यंत्रक शिकार आरती कुमारी पहिने भेली, तइसँ प्रदीप बिहारी, श्याम दरिहरे आ रमानन्द रमणक मोन बहसि गेल।http://sagarraatideepjaray.blogspot.in/2014/02/blog-post_7982.html

Monday, March 24, 2014

82म “सगर राति दीप जरय” कथा गोष्ठीक हकार

हकार
82म “सगर राति दीप जरय” कथा गोष्ठीक आयोजन मेंहथमे 31 मइ 2014 शनि दिन भऽ रहल अछि। ई आयोजन मेंहथमे 31 मइ 2014 संध्या ५ बजे सँ शुरू भऽ कऽ 01 जून 2014 भोर धरि हएत। ई विशुद्ध रूपसँ बाल कथा (विहनि आ लघु कथा) विशेषांक रहत। संयोजक- गजेन्द्र ठाकुर। अहाँ सभ कथाकार बाल कथा (विहनि आ लघु कथा)क संग सादर आमंत्रित छी।- आयोजक – गजेन्द्र ठाकुर

८१म सगर राति दीप जरय कथा गोष्ठीक आयोजन देवघरमे २२ मार्च २०१४ शनि दिन संध्यासँ २३ मार्च २०१४ रवि दिन भोर धरि सम्पन्न। ई आयोजन देवघरमे बमपास टाउन स्थित "बिजली कोठी" नम्बर ३ मे श्री ओम प्रकाश झा जीक संयोजकत्वमे सम्पन्न भेल। ८२ म सगर राति ३१ मइ २०१४ केँ मेँहथ गाममे हएत। ई विशुद्ध रूपसँ बाल कथा (विहनि आ लघु कथा) विशेषांक रहत। संयोजक- गजेन्द्र ठाकुर।

८१म सगर राति दीप जरय कथा गोष्ठीक आयोजन देवघरमे २२ मार्च २०१४ शनि दिन संध्यासँ २३ मार्च २०१४ रवि दिन भोर धरि सम्पन्न। ई आयोजन देवघरमे बमपास टाउन स्थित "बिजली कोठी" नम्बर ३ मे श्री ओम प्रकाश झा जीक संयोजकत्वमे सम्पन्न भेल।
८२ म सगर राति ३१ मइ २०१४ केँ मेँहथ गाममे हएत। ई विशुद्ध रूपसँ बाल कथा (विहनि आ लघु कथा) विशेषांक रहत। संयोजक- गजेन्द्र ठाकुर।

Sunday, March 9, 2014

SAHITYA AKADEMI- FESTIVAL OF SHAME 2014 SAHITYA AKADEMI AND DOWNFALL OF INDIAN LANGUAGES (IN SPECIAL CONTEXT OF MAITHILI LANGUAGE) Post by Gajendra Thakur.

SAHITYA AKADEMI- FESTIVAL OF SHAME 2014
SAHITYA AKADEMI AND DOWNFALL OF INDIAN LANGUAGES
(IN SPECIAL CONTEXT OF MAITHILI LANGUAGE)
Post by Gajendra Thakur.

SAHITYA AKADEMI- FESTIVAL OF SHAME 2014
SAHITYA AKADEMI AND DOWNFALL OF INDIAN LANGUAGES
(IN SPECIAL CONTEXT OF MAITHILI LANGUAGE)
PART-I
When Maithili was recognised by Sahitya Akademi (National Academy of Letters- of India) way back in 1965, Late Ramanath Jha stated that his Maithili language is saved now (Maithilik Vartman Samasya, Ramanath Jha). He was wrong on this on two counts. What he referred to, was applicable, if it was applicable at all, only to Maithili -geographically located in Indian part. Maithili is spoken, natively, in India and Nepal both. After treaty of sugauli (ratified in 1816), which was in the aftermath of Anlo-Nepalese war of 1814-16, the hilly regions were incorporated in British India, including Nepalese speaking Darjeeling Area. Similarly in 1816 and 1860, the Britishers ceded some Terai region to Nepal. As a result Maithili Speaking Area, which were earlier ruled by Malla Kings (when Maithili was official language of the region), was ceded to Nepal. Even today some Maithili scholars (!!) refer to golden period of Maithili in the period of “Nepali” Malla Kings (Ramanath Jha, Introduction to Maithili Sahityak Itihas by Dr. Durganath Jha “Shreesh”). Ramanath Jha himself admits that during his visit to “Vir Library” of Nepal (Kathmandu) he came to know about the Nepal legacy (his monograph on kirtaniya natak, which he wrongly presents as Kirtaniya Nach) in respect of Maithili. So he cannot be blamed for his lack of knowledge in thisrespect. He was wrong on the second count also, and this second count was an artificial creation. He began a tradition of elitism and conservatism in SahityaAkademi, as a first convener of Maithili language; the tradition which got stronger and stronger in the last 49 years of Existence of Maithili in Sahitya Akademi. So he ensured that the liberal writers,like Sh. Harimohan Jha, attacking casteism and conservatism did not the award, though the year 1967 go unrewarded and the Ist award in 1966 go to a non-literary book in Maithili (academic book of Philosophy!!!). He himself was casteist conservative confused, the inter-caste marriage in Panji was well known to him, and it was apparent that the great navya-nyaya philosopher Gangesh Upadhyaya married to a “Charmkarini” and was born five years after the death of his father. But he informed it to Sh. Dineshchandra Bhattacharya in a distorted way. Sh. Dineshchandra Bhattacharya writes in “History of Navya-Nyaya in Mithila”- “The family which was inferior in social status is now extinct in Mithila…Gangesha’s family is completely ignored and we are not expected to know even his father’s name.” and he writes that all these information was given to him by Prof. R. Jha. So howcan this casteist conservative confused allow the award to be given to Sh. Harimohan Jha. So the Sahitya Akademi saved Maithili Language by recognizing it, as asserted by Prof. R.Jha, was wrong on these two counts.
(continued in Part II)
SAHITYA AKADEMI- FESTIVAL OF SHAME 2014
SAHITYA AKADEMI AND DOWNFALL OF INDIAN LANGUAGES
(IN SPECIAL CONTEXT OF MAITHILI LANGUAGE)
PART II
Now come to Nepal, the Prajna Sansthan and other organizations often recognize India Maithili writers, but SahityaAkademi of India does not recognize Nepalese Maithili writers, be it Seminar or poet meet, be it anthology of poem or prose published by the Akademi. Regarding treatment of Nepalese Maithili writers by Sahitya Akademi Sh. Ram Bharos Kapari “Bhramar” laments that there is demand in Nepal that they should also not award Indian Maithili writers/ publish them in their anthologies as reciprocity demands this.
The narrow mindedness of the Maithili advisory board of the Indian Sahitya Akademi has its origin in the organizations that is recognized by Sahitya Akademi, the basis of which is extra-literary credentials. These are pseudo organizations running on paper, political organizations or casteist organizations pocket-run by a few. The complete list is:
MAITHILI ORGANISATIONs RECOGNIZED (!!!) by SAHITYA AKADEMI
01. The Secretary
All India Maithili Sahitya Samiti
Tirbhukti
1/1B, Sir P.C. Banerjee Road
Allahabad-211 002
02. The General Secretary
Akhil Bharatiya Maithili Sahitya Parishad
C/o Dr. Ganapati Mishra
Lalbag
Darbhanga-846 004
03. The Secretary
Chetna Samity
Vidyapati Bhawan
Vidyapati Marg
Patna-800 001
04. The Secretary
Mithila Sanskritik Parishad
6 B, Kailash Saha Lane
Kolkata-700 007
05. The Secretary
Vidyapati Seva Sansthan
Mithila Bhavan Parishar
Darbhanga-846 004
06. The Secretary
Centre for the Study of Indian Traditions
Tantrabati Geeta Bhavan
Ranti House, Ranti
Madhubani-847 211

What is literary credential of Centre for the Study of Indian Traditions? Chetna Samiti and Vidyapati Seva Sansthan are casteist political outfits, vehemently displaying casteist attire of a great ancient poet, whose caste is still uncertain (VIDYAPATI), but who was certainly not Brahmin. All India Maithili Sahitya Samiti became non-existent even during the lifetime of Late Jaykant Mishra, same is case with Akhil Bhartiya Maithili Sahitya Parishad. Mithila Sanskritik Parishad has done a crime through an investiture ceremony of the the great Vidyapati, they tried to convert Vidyapati and “Maithili” language as Brahmin. When these non-existent organizations exercise voting power granted by Sahitya Akademi and chose a convener, it is not a coincidence that for the successive eight times only conservative people among the Maithil Brahmin caste, are chosen. The complete list is:
1. Ramanath Jha
2. Jaykant Mishra
3. Surendra Jha Suman
4. Sureshwar Jha
5. Ramdeo Jha
6. Chandranath Mishra Amar
7. Vidyanath Jha Vidit
8. Veena Thakur.

The result is now for everybody to see. The complete list of Sahitya Akademi awards (till 2013) is:
Total booty distribution- 45 times
Maithil Brahmins- 37 times
Kayasthas- 6 times
Rajpoots- 2 times
Others- 0 times !!!
1966- yaśōdhara jhā (mithilā vaibhava, darśana) maithila brāhmaṇa
1968- yātrī (patrahīna nagna gācha, padya) maithila brāhmaṇa
1969- upēndranātha jhā “vyāsa” (dū patra, upanyāsa) maithila brāhmaṇa
1970- kāśīkānta miśra “madhupa” (rādhā viraha, mahākāvya) maithila brāhmaṇa
1971- surēndra jhā “sumana” (payasvinī, padya) maithila brāhmaṇa
1973- brajakiśōra varmā “maṇipadma” (naikā banijārā, upanyāsa) karṇa kāyastha
1975- girīndra mōhana miśra (kichu dēkhala kichu sunala, saṁsmaraṇa) maithila brāhmaṇa
1976- vaidyanātha mallika “vidhu” (sītāyana, mahākāvya) karṇa kāyastha
1977- rājēśvara jhā (avahaṭṭha: udbhava ō vikāsa, samālōcanā) maithila brāhmaṇa
1978- upēndra ṭhākura “mōhana” (bāji uṭhala muralī, padya) maithila brāhmaṇa
1979- tantranātha jhā (kṛṣṇa carita, mahākāvya) maithila brāhmaṇa
1980- sudhā̃śu śēkhara caudharī (ī batahā saṁsāra, upanyāsa) maithila brāhmaṇa
1981- mārkaṇḍēya pravāsī (agastyāyinī, mahākāvya) maithila brāhmaṇa
1982- lilī rē (marīcikā, upanyāsa) maithila brāhmaṇa
1983- candranātha miśra “amara” (maithilī patrakāritāka itihāsa) maithila brāhmaṇa
1984- ārasī prasāda sĩha (sūryamukhī, padya) gaēra brāhmaṇa- rājapūta
1985- harimōhana jhā (jīvana yātrā, ātmakathā) maithila brāhmaṇa
1986- subhadra jhā (nātika patraka uttara, nibandha) maithila brāhmaṇa
1987- umānātha jhā (atīta, kathā) maithila brāhmaṇa
1988- māyānanda miśra (mantraputra, upanyāsa) maithila brāhmaṇa
1989- kāñcīnātha jhā “kiraṇa” (parāśara, mahākāvya) maithila brāhmaṇa
1990- prabhāsa kumāra caudharī (prabhāsaka kathā, kathā) maithila brāhmaṇa
1991- rāmadēva jhā (pasijhaita pāthara, ēkānkī) maithila brāhmaṇa
1992- bhīmanātha jhā (vividhā, nibandha) maithila brāhmaṇa
1993- gōvinda jhā (sāmāka pautī, kathā) maithila brāhmaṇa
1994- gangēśa guñjana (ucitavaktā, kathā) maithila brāhmaṇa
1995- jayamanta miśra (kavitā kusumāñjali, padya) maithila brāhmaṇa
1996- rājamōhana jhā (āi kālhi parasū, kathā sangraha) maithila brāhmaṇa
1997- kīrti nārāyaṇa miśra (dhvasta hōita śāntistūpa, padya) maithila brāhmaṇa
1998- jīvakānta (takai achi ciṛai, padya) maithila brāhmaṇa
1999- sākētānanda (gaṇanāyaka, kathā) maithila brāhmaṇa
2000- ramānanda rēṇu (katēka rāsa bāta, padya)karṇa kāyastha
2001- babuājī jhā “ajñāta” (pratijñā pāṇḍava, mahākāvya) maithila brāhmaṇa
2002- sōmadēva (sahasramukhī cauka para, padya) kāyastha
2003- nīrajā rēṇu (ṛtambharā, kathā) maithila brāhmaṇa
2004- candrabhānu sĩha (śakuntalā, mahākāvya) gaēra brāhmaṇa- rājapūta
2005- vivēkānanda ṭhākura (cānana ghana gachiyā, padya) maithila brāhmaṇa
2006- vibhūti ānanda (kāṭha, kathā) maithila brāhmaṇa
2007- pradīpa bihārī (sarōkāra, kathā)karṇa kāyastha
2008- matrēśvara jhā (katēka ḍāri para, ātmakathā) maithila brāhmaṇa
2009- sva.manamōhana jhā (gangāputra, kathāsangraha) maithila brāhmaṇa
2010-śrīmati uṣākiraṇa khāna (bhāmatī, upanyāsa) maithila brāhmaṇa
2011- śrī udayacandra jhā "vinōda" (apakṣa, kavitā sangraha) maithila brāhmaṇa
2012- śrīmati śēphālikā varmā- (kista kista jīvana, ātmakathā) karṇa kāyastha
2013- sri sureshwar jha- (sangharsh aa sehanta, memoir) maithila brāhmaṇa.

The result is not on the basis ofquality of the books but solely upon the caste based other considerations and the disease has its root in the faulty seedling that the Sahitya Akademi of India found through the faulty organisations.

(To be continued in part III)
SAHITYA AKADEMI- FESTIVAL OF SHAME 2014
SAHITYA AKADEMI AND DOWNFALL OF INDIAN LANGUAGES
(IN SPECIAL CONTEXT OF MAITHILI LANGUAGE)
PART III
What were the objectives of setting of this Akademi.
Sahitya Akademi was established (National Academy of Letters to be called Sahitya Akademi) by Government of India resolution No F-6-4/51G2(A) dated December 1952 “to set high literary standards, to foster and co-ordinate literary activities in all the Indian languages and to promote through them all the cultural unity of the country; to promote good taste and healthy reading habits, to keep alive the intimate dialogue among the various linguistic and literary zones and groups through seminars, lectures, symposia, discussions, readings and performances, to increase the pace of mutual translations through workshops and individual assignments and to develop a serious literary culture through the publications of journals, monographs, individual creative works of every genre, anthologies, encyclopedias, dictionaries, bibliographies, who's who of writers and histories of literature.”
The Akademi boasts of publishing “one book every thirty hours” and holding "at least thirty seminars every year” at regional, national and international levels, “ along with the workshops and literary gatherings-about 200 in number per year”.
The Akademi recognises “ Besides the twenty two languages enumerated in the Constitution of India”, English and Rajasthani as languages.
24 language Advisory Boards have been constituted by Sahitya Akademi “to render advice for implementing literary programmes in these 24 languages”.
THE COMPLETE LIST IS:
ASSAMESE
01. The General Secretary
Asam Sahitya Sabha
Chandrakanta Handique Bhavan
Jorhat 785 001 (Assam)

BENGALI
01. The Secretary
Rabindra Bharati Society
5, Dwarakanath Tagore Lane
Kolkata-700 007

02. The Secretary
Bangiya Sahitya Parishad
243/1, Acharya Parafullachandra Road
Kolkata-700 006

BODO
01. The General Secretary
Bodo Sahitya Sabha
R.N. Brahma Hall
Kokrajhar
BAC (Assam)
Pin-783 370


DOGRI
01. The General Secretary
Dogri Sanstha (Regd.)
Karan Nagar
Jammu

02. The Secretary
Kavi Dattu Sahitya Sansthan
Vill. & P.O. Bhadoo
Tehsil: Bilawar
Dist: Kathua, J & K

03. The General Secretary
Dogri Sahitya Sabha
Vill. & P.O. : Marh
Tehsil & Dist: Jammu

04. The General Secretary
Duggar Manch
124, Dogra Hall
Jammu-180 001

GUJARATI
01. The Secretary
Gujrati Sahitya Parishad
Govardhan Bhavan
Ashram Road
Behind Times of India Bldg.
Ahmedabad-380 009

02. The Secretary
Gujarat Sahitya Academy
Town Hall Complex, Sector-17
Gandhinagar-382 017

03. The Secretary
Gujarat Vidya Sabha
Premabhai Hall
Bhadra
Ahmedabad-380 001

04. The Secretary
Gujarat Sahitya Sabha
Room No. 2
H.K. Arts College
Ahmedabad-380 009

05. The Secretary
Narmad Sahitya Sabha
C/o Sahitya Sangam
Bava Sidi, Opp. Pancholi Wadi
Gopipura
Surat-395 001

06. The Secretary
Premanand Sahitya Sabha
Premanand Sahitya Bhavan
Dandia Bazar
Vadodara-390 001

07. The Secretary
Forbes Gujarati Sabha
403, Chetna, Off. J.P. Road
Near Seven Bunglow Apartments
Andheri (West)
Mumbai-400 058


HINDI
01. The Secretary
Bharatiya Bhasha Parishad
36-A, Shakespeare Sarani
Kolkata-700 017

02. The Secretary
Bihar Rashtra Bhasha Parishad
Shivpujan Sahai Path
(Saidpur Vistar)
Patna-800 004

03. The Secretary
Uttar Pradesh Hindi Sansthan
Rajarshi Purushottamdas Tandon
Hindi Bhavan
6, Mahatama Gandhi Marg
Lucknow-226 001 (U.P.)

04. The Secretary
Madhya Pradesh Rashtrabhasha Prachar
Samiti
Hindi Bhavan
Shamla Hills
Bhopal – 462 002
(M.P.)

05. The Secretary
Rashtrabhasha Hindi Prachar Samiti
Sree Dungargarh
Rajasthan 331 803

06. The Secretary
Maharashtra Rashtrabhasha Sabha
387, Narayan Peth
Rashtrabhasha Bhavan
Pune-411 030

07. The Secretary
Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha
Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha Marg
T. Nagar
Chennai-600 017

KANNADA
01. The Director
Rastrakavi Govinda Pai Samshodhana Kendra
M.G.M. College Campus
Udupi-576 102

0 2. The Secretary
Shimoga Karnataka Sangha
B.H. Road
Shimoga-577 201

03. The Secretary
Puttur Karnataka Sangha
Vivekananda College Campus
Puttur-574 202
D.K. District
(Karnataka)

04. The Secretary
Kannada Sahitya Parishat
Pampamahakavi Road
Chammarajpet
Bangalore-560 018

05. The Secretary
Karnataka Vidyavardak Sangh
Chammaraj Mandir
Dharwad-580 001


KASHMIRI
01. The Secretary
Jammu and Kashmir Academy of Art
Culture & Languages
Canal Road
Jammu

Or

The Secretary
Jammu and Kashmir Academy of Art
Culture & Languages
Lal Mandi
Srinagar


02. The Gneral Secretary
Adbee Markaz Kamraj
P.O. Box 793
GPO Srinagar-191 001
(Kashmir)

03. The Secretary
Kashmiri Bhasha evam
Sanskriti Pratishthan (Samprati)
904, Subhash Nagar
Jammu 180 005

KONKANI
01. The Secretary
Kerala Konkani Academy
`Gokul’
Azhakiyakavu West Lane
Cochin-682 006

02. The General Secretary
Konkani Bhasha Mandal
Konkani Bhavan
Shankara Bhandari Marg
Vidyanagar
Margao-403 601 (Goa)

03. The Secretary
Konkani Bhasha Prachar Sabha
6/1716, Palace Road
Mattancheri
Cochin-682 002

04. The Secretary
Konkani Bhasha Mandal (R) Karnataka
Navaratna Palace
K.S. Rao Road
Mangalore-575 001

05. The Secretary
Konkani Bhasha Mandal
13/Ritz, Convent View CHS
Gatla Village Road
Chembur
Mumbai-400 071


MAITHILI
01. The Secretary
All India Maithili Sahitya Samiti
Tirbhukti
1/1B, Sir P.C. Banerjee Road
Allahabad-211 002

02. The General Secretary
Akhil Bharatiya Maithili Sahitya Parishad
C/o Dr. Ganapati Mishra
Lalbag
Darbhanga-846 004

03. The Secretary
Chetna Samity
Vidyapati Bhawan
Vidyapati Marg
Patna-800 001

04. The Secretary
Mithila Sanskritik Parishad
6 B, Kailash Saha Lane
Kolkata-700 007

05. The Secretary
Vidyapati Seva Sansthan
Mithila Bhavan Parishar
Darbhanga-846 004

06. The Secretary
Centre for the Study of Indian Traditions
Tantrabati Geeta Bhavan
Ranti House, Ranti
Madhubani-847 211


MALAYALAM
01. The General Secretary
Samastha Kerala Sahitya Parishath
Hospital Road
Kochi-682 011

02. The Secretary
Kerala Sahitya Akademi
Post Box No. 501
Town Hall Road
Trichur-680 020

03. The Secretary
Thunchan Smaraka Trust
Thunchan Parambu
Tirur-676 101
Malappuram Dist

04. The General Secretary
C.V. Raman Pillai Foundation
Kottakkal
Sasthamangalam
Thiruvananthapuram-695 010

MANIPURI
01. The General Secretary
Manipuri Sahitya Parishad
Paona Bazar
Imphal-795 001
(Manipur)

02. The General Secretary
Naharol Sahitya Premee Samiti
Keisampat Modhabhavan
Imphal-795 001

03. The General Secretary
Manipuri Sahitya Parishad, Assam
P.O. Silchar-788 001
Dist: Cachar (Assam)

04. The Secretary
Manipur State Kala Akademi
Khuman Lampak
Imphal-795 001
(Manipur)

05. The General Secretary
The Cultural Forum
Rupmahal Tank Complex
Bir Tikendrajit Road
P.O. Imphal-795 001
(Manipur)

06. The Secretary
Writers’ Forum, Imphal
Rupmahal Tank Complex
Bir Tikendrajit Road
Imphal-795 001

07. The Secretary
Manipuri Literary Society
C/o Manipur Hindi Parishad
Assembly Road
Imphal-795 001


MARATHI
01. The Secretary
Maharashtra Sahitya Parishad
Tilak Road
Pune-411 030
02. The General Secretary
Vidharbha Sahitya Sangh
Jhansi Rani Chowk
Sitaburdi
Nagpur-400 012

03. The Secretary
Maharashtra Sahitya Sabha
698, Mahatama Gandhi Road
Indore-452 007

04. The Chief Secretary
Mumbai Marathi Sahitya Sangh
Sahitya Sangh Mandir
Dr. Bhalerao Marg
Mumbai-400 004

05. The Secretary
Mumbai Marathi Grantha Sangrahalaya
172, Mumbai Marathi Grantha
Sangrahalaya Marg
Dadar (West)
Mumbai-400 014

06. The Secretary
Marathwada Sahitya Parishad
Sanmitra Colony
Aurangabad-431 001

NEPALI
01. The General Secretary
Nepali Sahitya Adhyayan Samiti
10, Mayil, Shahid D.B. Giri Path
Kalimpong-734 301
Darjeeling (West Bengal)

02. The General Secretary
Nepali Sahitya Sammelan
15, Sonam Wangdi Road
Darjeeling (West Bengal)

03. The Secretary
Nepali Sahitya Parishad
Post Box No. 119
G.P.O.
Shillong-793 001
(Meghalaya)

04. The General Secretary
Nepali Sahitya Parishad, Assam
Maliglaon Nepali Mandir
Gaushala
Guwahati-781 011
05. The Secretary
Gorkha Jana Pustakalaya
Kurseong-734 203
Dist Darjeeling
(West Bengal)

06. The Secretary
Nepali Sahitya Parishad
Nepali Sahitya Parishad Bhavan
Jeevan Theeng Marg
Vikas Kshetra
Gangtok-737 101 (Sikkim)

07. The President
Nepali Sammelan, Delhi
B-13, DDA Flats
Behind D-6 Lane
Vasant Vihar
New Delhi-110 057


ORIYA
01. The Secretary
Phakir Mohan Sahitya Parishad
Shantikanan
Mallikashpur-P.O.
Matiganj
Balasore (Orissa)
Pin-756 003

02. The Secretary
Prajatantra Prachar Samity
Prajatantra Bhavan
Cuttack-753 002

03. The General Secretary
Sarala Sahitya Sansad
Sarala Bhavan
Biju Patnaik Chhak
Tulsipur
Cuttack-753 008

04. The Secretary
Lekhaka Sammukhya
9, Station Square
Bhubaneswar-751001

05. The Secretary
Orissa Writers’
Co-Operative Society Ltd.
Qtrs. No. 29/4, Type IV R, Unit –II
Near Old Bus Stand, Ashok Nagar
Bhubaneswar-751 009

06. The General Secretary
Utkal Sahitya Samaj
Sri Ramachandra Bhavan
Town Hall Road
Cuttack-753009


PUNJABI
01. The General Secretary
Panjabi Sahit Akademi
Panjabi Bhavan, Jagraon Road
Ludhiana-141 001
(Punjab)

02. The General Secretary
Kendri Punjabi Lekhak Sabha
6, Ashok Nagar
Jalandhar-144 002
(Punjab)

03. The General Secretary
Punjabi Sahit Sabha
10, Rouse Avenue Institutional Area
New Delhi-110 002

04. The General Secretary
Panjabi Bhasha Akademi
Desh Bhagat Yadgar Hall
G.T. Road
Jalandhar-144 001
(Punjab)

05. The Secretary
Punjabi Sahitya Akademi
Kala Bhavan
Rose Garden, Sector 16-B
Chandigarh

06. The Secretary
Punjabi Academy, Delhi
DDA Community Centre
Motia Khan
Paharganj
New Delhi-110 055

RAJASTHANI
01. The Secretary
Rammat Sansthan
180-B, Laxmi Nagar
Jodhpur (Rajasthan)

02. The Secretary
Rajasthan Sahitya Samiti
Bisau-331 027 (Rajasthan)

03. The Secretary
Bharatiya Vidya Mandir Shodh Pratishthan
Shri Ratan Bihari Ji Mandir
Bikaner-334 001
(Rajasthan)

04. The General Secretary
Yugadhara
1 Ga 34, Sector 5
Hiran Magari
Udaipur (Rajasthan)

05. The Secretary
Charan Sahitya Shodh Sansthan
Makarwali Road
Ajmer-305 001
(Rajasthan)

06. The Secretary
Rajasthani Bhasa Sahitya
Evam Sanskriti Akademi
Nagari Bhandar
Kot Gate
Bikaner-334 001 (Rajasthan)

07. The Founder
Rupayan Sansthan
Via: Pipar City
Borunda-342 604
Jodhpur (Rajasthan)


SANSKRIT
01. The Secretary
Sanskrit Sahitya Parishat
168/1, Raja Dinendra Street
Kolkata-700 004
02. The Secretary
Samskrita Sahitya Parishad
27, Chinnakadai Street
Tiruchirapally-620 002

03. The Director
Sanskrit Sushma
Anusandhan Sansthan
Varanasi Vishwavidhyalay
Varanasi (U.P.)

04. The Secretary
Bhandarkar Oriental Research Institute
Pune-411 004

SANTALI
01. The General Secretary
Adibasi Socio-Educational &
Cultural Association
At./PO: Rairangpur
District: Mayurbhanj
(Orissa)

02. General Secretary
All India Santali Writers’ Association
Hansda Bakhol, Model School Road
Jhargram-721 507
Dist.: Paschim Medinipur

03. General Secretary
Adibasi Socio-Educational & Cultural
Association
14/1, Kundu Lane
Bhowanipore
Kolkata-700 025


SINDHI
01 The President
Akhil Bharat Sindhi Boli Ain Sahit Sabha
A-26, Saket Colony
Adarsh Nagar
Jaipur-302 004
02. The Director
Indian Institute of Sindhology
2-B/16, Opp. Rly. Station
P.B. No. 10
Adipur (Kuchchh)-370 205

TAMIL
01. The Secretary
Ilakkiya Chintanai
5 A, Chittaranjan Road
Teynampet
Chennai-600 018

02. The Secretary
Bharathi Tamil Sangham
93A, Rash Behari Avenue
Kolkata-700 026

03. The Secretary
Thiruvananthapuram Tamil Sangam
Tamil Sangam Road
Killippalam
Thiruvananthapuram-695 002

04. The Secretary
Tamil Ilakkiya Peravai Trust
180, Gandhiji Road
Erode-638001
(Tamil Nadu)

TELUGU
01. The Secretary
Andhra Pradesh Abhyudaya Rachayutala
Sangam
(Arasam)
S.R.T. 23, Mushirabad
Hyderabad-500 020

02. The Secretary
Viswa Sahiti
1-3-1-18A, Kavadiguda
Near Kalpana Theatre
Secunderabad-500 080

03. The Secretary
Andhra Saraswat Parishath
Tilak Road
Hyderabad-500 001

04. The Secretary
Yuva Bharati
Andhra Saraswat Parishath Building
Tilak Road
Hyderabad-500 001


05. The President
Siddhartha Kala Peetham
Siddhartha Nagar
Vijayawada-520 010


URDU
01. The Secretary
Urdu Academy, Delhi
C.P.O. Building
Near Ritz Cinema
Near Metro Station
Kashmiri Gate
Delhi-110 006
02. The Secretary
Maharashtra State Urdu Academy
D.D. Building, II Floor
Old Customs House
Shaheed Bhagat Singh Road
Mumabi-400 023

03. The Secretary
Anjuman Taraqqi Urdu (Hind)
‘Rashid Manzil’
H.I.G. 2, Bada Makan Layout
Mysore-570 007
04. The Secretary
Idara-e-Adabiyat-e-Urdu
Aiwan-e-Urdu
Panjagutta Road
Hyderabad-500 482

The Akademi gives prizes in 24 languages recognised by it for original and translated works. It gives “ special awards called Bhasha Samman to significant contribution to the languages not formally recognized by the Akademi as also for contribution to classical and medieval literature”; “It has also system of electing eminent writers as Fellows and Honorary Fellows and has also established fellowship in the names of Dr. Anand Coomaraswamy and Premchand”.
FESTIVAL OF LETTERS (SHAME)!!!!
In February every year, Sahitya Akademi “holds a week-long Festival of Letters; It begins with the ceremony to present the Akademi's Annual Awards for creative writing”.
In February every year there is need to examine whether Sahitya Akademi is fulfilling its objective, whether Sahitya Akademi is aware of the rich cultural and linguistic variety prevalent in India.
On scrutiny it is revealed that Sahitya Akademi believe in “forced standardisation of culture through a bulldozing of levels and attitudes” and it is not “conscious of the deep inner cultural, spiritual, historical and experiential links that unify India's diverse manifestations of literature”.

(TO BE CONTINUED IN PART IV)
SAHITYA AKADEMI- FESTIVAL OF SHAME 2014
SAHITYA AKADEMI AND DOWNFALL OF INDIAN LANGUAGES
(IN SPECIAL CONTEXT OF MAITHILI LANGUAGE)
PART IV
The Akademi boasts of publishing “one book every thirty hours” and holding "at least thirty seminars every year” at regional, national and international levels, “along with the workshops and literary gatherings-about 200 in number per year”.
If we see the data in respect of Maithili it comes out that every around 12 books should have been published in Maithili and the Maithili writers might have attended 30 seminars every year at regional, national and international levels and might have participated in 8 literary gatherings every year. The number of books published by the Akademi is pathetically low, and when see the assignments, through which these books get artificially prepared (be it translation, anthology or monograph), the the people getting these assignments are often related to the members of the advisory board (as the answer to RTI application by Sh. Vinit Utpal brings forth). The quality suffers, for which there is no readership.
How this Akademi failed?
And why this Akademi failed?
And what action should be taken against the Akademi for its intentional failure?
Firstly, Akademi is not the name of a man or woman. Akaemi or its member of advisory Board consists of persons, and if the group of persons is failing the Akademi, the language itself is to blame!
But language is not the name of a man or woman.
So, the people speaking that language are to be blamed for the failures of the Akademi.
Really!!
Even if it is partially true, the Sahitya Akademy cannot shirk from its responsibilities. How an advisory committee can be considered representative of Maithili speaking people (even that of India); when the Convener of that language is nominated by six organisations (recognised by the Sahitya Akademi for reasons best known to it), having no remote connection with literature. Sahitya Akademi sowed seeds of Acacia and expecting Mango fruit.
Having said that it is also true that the Akademi or any organisation can transform itself, but only when the conservative people representing these find pressure from the literary fraternity, change themselves or be replaced.
What is the solution?
The six organisations representing Maithili should be derecognised with immediate effect and a committee be set up to scrutinize the work done by Sahitya Akademi (in respect of Maithili) in the last 49-50 years. The literary fraternity has already taken initiative by establishing parallel Sahitya Akademi awards and literary meets. It should be taken further. All legal means be explored to take the Akademi to task. On all available forums, the fact be made clear that the literature being prepared by Sahitya Akademi through assignments, is not grammatically correct, that it is not upto mark and is of inferior quality. On all available forums, it should be made clear that the thin casteist looking (quantatively and qualitatively) pale Maithili literature, that is being shown by the Sahitya Akademi of India to the world has no readership or respect in its native speaking area of India and Nepal. And that Maithili has moved itself not because of Sahitya Akademi but in spite of it. — with Umesh Mandal and 99 others.