Sunday, January 6, 2013

बेचन ठाकुरक निर्देशन मे मैथिली नाटकक मंचन-१०


सरस्‍वती पूजा 2010 केर अवसरपर मंचि‍त नाटक- बाप भेल पि‍त्ती
स्‍थान- जे. एम. एस. कोंचि‍ंग सेन्‍टर- चनौरागंज (मधुबनी)
दि‍नांक- 20/ 01/ 2010 (बुध दि‍न)
नाटककार सह ि‍नर्देशक- बेचन ठाकुर 

पात्र, कलाकार, पि‍ता आ गामक नाओं...

1. लखन  ‍          आशा कुमारी          श्री राम अवतार यादव    कनकपुरा
2. मोतीलाल          सरस्‍वती कुमारी        श्री वि‍पीन कुमार साह    चनौरागंज
3. बौहरू            सरस्‍वती कुमारी        श्री ....................      सि‍मरा
4. बच्‍चा मनोज        श्वेता कुमारी           श्री वालेश्वर कामत      पौराम (चनौरागंज)
5. सि‍यान मनोज       शि‍ल्‍पी कुमारी         श्री लक्ष्‍मण झा        चनौरागोठ
6. संतोष            प्रियंका कुमारी         श्री बैद्यनाथ साह       ि‍समरा
7. मदन             सुलेखा कुमारी         श्री हरेराम यादव        चनौरागंज
8. मीना             नेहा कुमारी           श्री बोध कृष्‍ण दास      चनौरागोठ    
9. गणेश            अंजली प्रि‍यदर्शिनी       श्री गणेश ठाकुर       चनौरागंज
10. रामलाल          पुनम कुमारी          श्री बाबू साहेब साह     चनौरागंज
12. सोनी            कामि‍नी कुमारी         श्री .............         .............
13. रमाकांत          प्रीति‍ कुमारी           श्री रमेश प्रधान        चनौरागंज
14. बलदेव           रि‍ंकु कुमारी           श्री अशर्फी महतो             बेरमा
           
सहयोगकर्त्ता-
अध्‍यक्ष-             श्री शशि‍ रंजन        चनौरागंज (मधुबनी)
उपाध्‍यक्ष-            श्री दुर्गानन्‍द ठाकुर      चनौरागंज
कोषाध्‍यक्ष-            श्री वेद प्रकाश         पौराम
उपकोषाध्‍यक्ष-          श्री अमि‍त रंजन       पौराम
स्‍वागताध्‍यक्ष-          श्री रमेश कुमार       बेरमा
उपस्‍वागताध्‍यक्ष-        श्री राम कुमार ठाकुर    चनौरागंज

वाद्य संगतकर्ता-

नाल-               श्री रमेश कुमार        वि‍शौल (मधुबनी)
पैड-               श्री गणेश महतो        झंझारपुर
ऑर्गेन-              श्री राजू कुमार राम     चनौरागंज 

सरस्‍वती पूजा 2010 केर अवसरपर मंचि‍त नाटक- संकर्षण
स्‍थान- जे. एम. एस. कोंचि‍ंग सेन्‍टर- चनौरागंज (मधुबनी)
दि‍नांक- 20/ 01/ 2010 (बुध दि‍न)
नाटककार- गजेन्‍द्र ठाकुर
ि‍नर्देशक- बेचन ठाकुर

पात्र, कलाकार, पि‍ता आ गामक नाओं...
1.  संकर्षण-             कृष्‍ण कुमार यादव-      श्री राज कुमार यादव-    चनौरागंज।
2.  भाष्‍कर-             अशोक कुमार पासवान-   श्री लक्ष्‍मी पासवान-      चनौरागंज।
3.  भाष्‍करक बाबू जीक संगी-       ि‍कशोर कुमार यादव-     श्री जगन्नाथ यादव-      चनौरागंज।
4.  बंगाली बाबू-          पवन कुमार पंजि‍याद-    श्री शंभू पंजि‍यार-       चनौरागंज।
5.  कलक्‍टर-            कृष्‍णानंद कुमार-        श्री सीताराम कारण-     चनौरागंज।
6.  पहि‍ल कुकुर-         दुर्गानंद कुमार-         श्री बैद्यनाथ महतो-      बेरमा।
7.  दोसर कुकुर-          सुरेश कुमार महतो-      श्री श्‍यामानंद महतो-      चनौरागंज।
8.  तेसर कुकुर-          रमेश कुमार महतो-      श्री इंद्रदेव महतो-       बेरमा।
9.  मधुरक दोकानक मालि‍क- मनोज कुमार महतो-     श्री प्रमोद महतो-        बेरमा।
10. लुत्ती झा-            सुरेश कुमार महतो-      श्री गंगाप्रसाद महतो-     बेरमा।
11.  जयराम-            राम रतन साह-        श्री नारायण साह-       चनौरागंज।
12.  नि‍त्‍याकाका-          मि‍थि‍लेश कुमार राम     श्री चौठी राम-         मछधी।
13.  महींसबार-           संतोष कुमार साह-      श्री रामचन्‍द्र साह-       चनौरागंज।
14. गोनर झा-            बैजू साफी-           श्री महेन्‍द्र साफी-       चनौरागंज।
15.  घटक-             मि‍थि‍लेश कुमार यादव-   श्री राम कि‍शुन यादव-    चनौरागंज।
16. संकर्षणक बाबू-        प्रभाष कुमार          श्री बाबू साहेब साह-     चनौरागंज।
17.  मीत भाय-           प्रशांत कुमार-          श्री राम नारायण महतो-   चनौरागंज।
18. बुढ़ी-               बलराम कुमार-         श्री राज कुमार यादव-    चनौरागंज।
19.  पहि‍ल सि‍पाही-        गणेश कुमार-          श्री बैद्यनाथ मण्‍डल      चनौरागंज।
20.  दोसर सि‍पाही-        संजय कुमार-         श्री महादेव महतो-       चनौरागंज।
21.  सि‍पाहीक अफसर-     रोहि‍त कुमार-         श्री प्रमोद यादव-        चनौरागंज।
22.  लाल काका-         शि‍व कुमार-          श्री भाईजी मुखि‍या       सि‍मरा।
23.  लालकाकी-          राजेश कुमार-         श्री रासधारी महतो-      चनौरागंज।
24.  चोर बजारक दोकानदार- आनन्‍द कुमार-         श्री राम अवतार यादव-   चनौरागंज।


 


सरस्‍वती पूजा 2011 केर अवसरपर मंचि‍त एकांकी- अधि‍कार
स्‍थान- जे. एम. एस. कोंचि‍ंग सेन्‍टर- चनौरागंज (मधुबनी)
दि‍नांक- 18/ 02/ 2011 (मंगल दि‍न)
नाटककार सह ि‍नर्देशक- बेचन ठाकुर 

पात्र, कलाकार, पि‍ता आ गामक नाओं...

1. चन्‍दन  ‍          मि‍थि‍लेश कुमार महतो    श्री रासधारी महतो      चनौरागंज
2. अमरनाथ          रमेश मण्‍डल          श्री ..................       सि‍मरा
3. मंजूर             रमनजी              श्री दया कान्‍त पेद्दार     चनौरागंज
4. वि‍नोद            शोभाकान्‍त महतो       श्री राम अवतार महतो    कोरि‍यापट्टी (चनौरागंज)
5. सुनील            वि‍वेक कुमार सागर      श्री हनुमान पोद्दार       चनौरागंज
6. बहादुर            मो टॉफि‍क           मो. मुस्‍ताक आलम      चनौरागंज
7. हंशराज           शशि‍कान्‍त सि‍ंह        श्री ................        नौलखा (महरैल)
8. नजीमा            मो. टॉफि‍क           मो. मुस्‍ताक आलम      चनौरागंज
9. अनजार           अनबर              मो. कि‍स्‍मत           चनौरागंज
10. ब्रह्मदेव          मनोज कुमार          श्री जालेश्वर महतो       कोरि‍यापट्टी (चनौरागंज)
12. अखि‍लेश         सुनील कुमार महतो      श्री वि‍नोद महतो        कोरि‍यापट्टी (बेरमा)
13. सलमा           रमेश महतो           श्री इन्‍द्रदेव महतो       कोरि‍यापट्टी (बेरमा)
14. अजहर          कुणाल कि‍शोर ‘धीरज’   श्री बेचन ठाकुर        चनौरागंज
15. अस्‍फाक         कमल कि‍शोर पंकज     श्री बेचन ठाकुर        चनौरागंज

सहयोगकर्त्ता-

श्री शशि‍ रंजन         श्री नन्‍द कि‍शोर गुप्‍ता    चनौरागंज (मधुबनी)
श्री दुर्गानन्‍द ठाकुर      स्‍व. भरत ठाकुर       चनौरागंज
श्री अमि‍त रंजन        श्री नागेश्वर कामत       पौराम
श्री रमेश कुमार        श्री भागवत महतो       चनौरागंज
श्री संजय कुमार        श्री बैद्यनाथ साह       सि‍मरा

सरस्‍वती पूजा 2011 केर अवसरपर मंचि‍त नाटक- मि‍थि‍लाक बेटी
स्‍थान- जे. एम. एस. कोंचि‍ंग सेन्‍टर- चनौरागंज (मधुबनी)
दि‍नांक- 18/ 02/ 2011 (मंगल दि‍न)
नाटककार- जगदीश प्रसाद मण्‍डल
ि‍नर्देशक- बेचन ठाकुर
पात्र, कलाकार, पि‍ता आ गामक नाओं...
1.   कर्मनाथ-             पुनम कुमारी-          श्री बाबू साहेब साह-           चनौरागंज।
2.   सोमनाथ-            प्रीति‍ कुमारी-          श्री रमेश प्रधान-              चनौरागंज।
3.   रामवि‍लास-           बि‍भा कुमारी-          श्री अमर राम-               चनौरागंज।
4.   वि‍कास-                   सुलेखा कुमारी-        श्री हरेराम यादव-             चनौरागंज।
5.   नुनू-                नेहा कुमारी-          श्री बोध कृष्‍ण दास-           चनौरागंज गोठ।
6.   लालबाबू-            सोना कुमारी-          श्री रामसेवक पोद्दार-           चनौरागंज।
7.   श्रीधन-              संगीता कुमारी-         श्री सत्‍य नारायण महतो-        चनौरागंज।
8.   फुलेसर-             लक्ष्‍मी रंभा-           श्री हरि‍ नारायण महतो-         चनौरागंज।
9.   राधेश्‍याम-            आशा कुमारी-         श्री राम अवतार यादव-         चनौरागंज।
10. चमेली-              दुखनी कुमारी-         श्री महेन्‍द्र साफी-             चनौरागंज।
11.  आशा-             सोनम कुमारी-         स्‍व. भरत ठाकुर-             चनौरागंज।
12.  माधुरी-             अनि‍ता कुमारी-         स्‍व. राम लखन महतो-         चनौरागंज।
13. चम्‍पा-               रेखा कुमारी-          श्री अशर्फी महतो-             चनौरागंज।
14. जुही-               मुन्नी कुमारी-          श्री शंभू मण्‍डल-              चनौरागंज। 

सरस्‍वती पूजा 2012 केर अवसरपर मंचि‍त नाटक- उल्‍कामुख
स्‍थान- जे. एम. एस. कोंचि‍ंग सेन्‍टर- चनौरागंज (मधुबनी)
दि‍नांक- 28/ 01/ 2012 (शनि‍, राति‍क सत्र)
नाटककार- गजेन्‍द्र ठाकुर
ि‍नर्देशक- बेचन ठाकुर 

पात्र, कलाकार, पि‍ता आ गामक नाओं...

1. गंगेश  ‍           अंजली प्रि‍यदर्शिनी       श्री गणेश ठाकुर       चनौरागंज
2. वल्‍लभा           प्रीति‍ कुमारी           श्री रमेश प्रधान       चनौरागंज
3. देवदत्त            सुलेखा कुमारी         श्री हरेराम यादव        चनौरागंज
4. वर्द्धमान           ललि‍ता कुमारी         श्री मक्‍खन महतो बेरमा
5. उदयन            आशा कुमारी          श्री रामा अवतार यादव  बेरमा
6. दीना             प्रि‍यंका कुमारी         श्री वैद्यनाथ साह       सि‍मरा
7. भदरी            सोनम कुमारी          स्‍व. भरत ठाकुर       चनौरागंज
8. आचार्य व्‍याध्र       पूजा कुमारी           श्री महेन्‍द्र साह         चनौरागंज
9. आचार्य सि‍ंह        स्‍वेता कुमारी          श्री बालेश्वर कामत      पौराम
10. आचार्य सरम       सरस्‍वती कुमारी        श्री वि‍पीन कुमार साह    चनौरागंज
11. शि‍ष्‍य साही        आरती कुमारी         श्री लाल बहादुर यादव    चनौरागंज
12. शि‍ष्‍य खि‍खि‍र      रागि‍नी कुमारी         श्री वि‍ष्‍णुदेव साह       चनौरागंज
13. शि‍ष्‍य नढ़ि‍या       सुबि‍ता कुमारी         श्री गंगाराम मण्‍डल      मछधी
14. शि‍ष्‍य बि‍ज्‍जी       मीना कुमारी           श्री राम प्रसाद मण्‍डल    मछधी
15. भगता           पूजा कुमारी           श्री बैद्यनाथ ठाकुर      चनौरागंज
16. भगताक शि‍ष्‍य-     वि‍भा कुमारी          श्री अमर कुमार राम     चनौरागंज
17. गंगाधर          शि‍ल्‍पी कुमारी         श्री लक्ष्‍मण झा         चनौरागंज गोठ
18. आनन्‍दा          सवि‍ता कुमारी         श्री महेन्‍द्र साफी        चनौरागंज
19. सोहागो          ज्‍योि‍त कुमारी          श्री राम अवतार यादव    चनौरागंज
20. मेघा            प्रीति‍ कुमारी           श्री रमेश प्रधान        चनौरागंज
21. रूद्रमति‍          सुधीरा कुमारी         श्री श्‍यामानंद महतो      चनौरागंज
22. जीवे            अंजू कुमारी           श्री बेचन मण्‍डल        मछधी
23. मीतू            सरस्‍वती कुमारी        श्री कुशेश्वर मण्‍डल      सि‍मरा
24. माधव           उजमा नि‍कहत         श्री मो. मुर्तजा         मछधी
25. माधवक सहयोगी-1 फूल कुमारी           श्री सबधलाल यादव     चनौरागंज
26. माधवक सहयोगी-2 सुधीरा कुमारी         श्री बि‍लट यादव        चनौरागंज
27. मनसुख          बबि‍ता कुमारी          श्री सीताराम साह       चनौरागंज
28. हरि‍कर          द्रोपदी कुमारी          श्री कपि‍लदेव यादव      चनौरागंज
29. कीर्ति सि‍ंह        नेहा कुमारी           श्री बोध कृष्‍ण दास      चनौरागंज गोठ
30. हरि‍पति‍          संगीता कुमारी         श्री रामदेव पासवान      चनौरागंज
31. अर्थमंत्री नारायण    अर्चना कुमारी         श्री राम नारायण महतो    चनौरागंज
32. पहि‍ल दरबारी      सुबि‍ता कुमारी         श्री गंगाराम मण्‍डल      मछधी
33. दोसर दरबारी      मीना कुमारी           श्री राम प्रसाद मण्‍डल    मछधी
34. ऋृषि‍ जटा        पूजा कुमारी           श्री बैद्यनाथ ठाकुर      चनौरागंज
35. हीरू            बि‍भा कुमारी          श्री अमर कुमार राम     चनौरागंज
           

अन्‍य सहयोगी-

श्री उमेश मण्‍डल        श्री जगदीश प्रसाद मण्‍डल       बेरमा (मधुबनी)
श्री दुर्गानन्‍द मण्‍डल      श्री रामदेव मण्‍डल             गोधनपुर
श्री अमि‍त रंजन        श्री नागेश्वर कामत             पौराम
श्री रमेश कुमार        श्री भागवत महतो             चनौरागंज
श्री संजय कुमार        श्री बैद्यनाथ साह             सि‍मरा


 

सरस्‍वती पूजा 2012 केर अवसरपर मंचि‍त एकांकी- वीरांगना
स्‍थान- जे. एम. एस. कोंचि‍ंग सेन्‍टर- चनौरागंज (मधुबनी)
दि‍नांक- 29/ 01/ 2012 (रवि‍‍, राति‍क सत्र)
नाटककार- जगदीश प्रसाद मण्‍डल
ि‍नर्देशक- बेचन ठाकुर

पात्र, कलाकार, पि‍ता आ गामक नाओं...

1.   सोनमा काका-         कृष्‍ण कुमार यादव            श्री राजकुमार महतो     कनकपुरा
2.   रूपनी दादी-          कि‍शोर कुमार यादव           श्री जगन्नाथ यादव      कनकपुरा
3.   जुगेसर-             मि‍थि‍लेश कु. यादव            श्री राम कि‍शुन यादव    चनौरागंज
4.   अयोधी-             मि‍थि‍लेश कु. राम             श्री चौठी राम          मछधी
5.   जीवन-              पवन कुमार यादव             श्री छोटकैन यादव      चनौरागंज
6.   कुसेसरी                   राम रतन साहु               श्री नारायण साहु       चनौरागंज
7.   कोशि‍ला-            कमल कि‍शोर पंकज           श्री बेचन ठाकुर        चनौरागंज

अन्‍य सहयोगी-

श्री उमेश मण्‍डल        श्री जगदीश प्रसाद मण्‍डल       बेरमा (मधुबनी)
श्री दुर्गानन्‍द मण्‍डल      श्री रामदेव मण्‍डल             गोधनपुर
श्री अमि‍त रंजन        श्री नागेश्वर कामत             पौराम
श्री रमेश कुमार        श्री भागवत महतो             चनौरागंज
श्री संजय कुमार        श्री बैद्यनाथ साह             सि‍मरा


 

सरस्‍वती पूजा 2012 केर अवसरपर मंचि‍त नाटक- बि‍सवासघात
स्‍थान- जे. एम. एस. कोंचि‍ंग सेन्‍टर- चनौरागंज (मधुबनी)
दि‍नांक- 28/ 01/ 2012 (शनि‍‍‍, दि‍नक सत्र)
नाटककार- बेचन ठाकुर
ि‍नर्देशक- बेचन ठाकुर

पात्र, कलाकार, पि‍ता आ गामक नाओं...

1.  रामकि‍शुन-           दुर्गानन्‍द ठाकुर         स्‍व. भरत ठाकुर       चनौरागंज।
2.  राम सेवक           प्रशांत कुमार          श्री राम ना. महतो      चनौरागंज।
3.  सि‍याराम-            मो. अनवर-           मो. कि‍स्‍मत-          चनौरागंज।
4.  लखन-              मनोज कुमार-         श्री जालेश्वर महतो       चनौरागंज।
5.  लक्ष्‍मी-              नवीन कुमार          श्री उपेन्‍द्र कामत       सि‍मरा।
6.  जीतेन्‍द्र-             सुनील कु. महतो       श्री वि‍नोद महतो        बेरमा।
7.  मनोहर-              संजीव कुमार          श्री बि‍हारी मण्‍डल       चनौरागंज।
8.  जगन्नाथ-             शोभा कु. महतो        श्री रामचन्‍द्र महतो       बेरमा।
9.  बीरू-               श्रवण कु. महतो        श्री अशर्फी महतो             चनौरागंज।
10.  सुशील-            मि‍थि‍लेश कुमार        श्री रासधारी महतो      चनौरागंज।
11.  श्‍यामलाल-           चेतनारायण सिंह-       श्री योगेन्‍द्र महतो        चनौरागंज।
12.  उमाशंकर-           अमि‍त रंजन-          श्री नागेश्वर कामत-      चनौरागंज।
13.  बि‍न्‍देश्वर-            राजनीश कुमार-        श्री वि‍पि‍न कुमार साह    चनौरागंज।
14.  रामलाल-            रमेश कुमार-          श्री भागवत महतो-       बेरमा।
15.  झामलाल-           राघव कुमार झा-             श्री लक्ष्‍मण झा-        चनौरागंज गोठ।
16.  गंगाराम-            सर्व नारायण कुमार-     श्री रामकि‍शुन महतो-     चनौरागंज।
17.  मोहन-             देवन मण्‍डल-          स्‍व. छेदी मण्‍डल-       चनौरागंज।
18.  पंचु-              अवि‍नाश कुमार साह-    स्‍व. श्रवण साह-        चनौरागंज।
19.  रामभद्र-            ब्रह्मदेव यादव-         श्री मदन यादव-        चनौरागंज।
20.  बलदेव-             सुभाष कुमार-         श्री बाबू साहेब साह-     चनौरागंज।
21.  बीजेन्‍द्र-            नवीन कु. मण्‍डल-       श्री कामेश्वर मण्‍डल-     चनौरागंज।
22.  मजलूम-            भोला कर्ण-           स्‍व. लाल बहादुर शास्‍त्री- रेवाड़ी।
23.  ओम प्रकाश-         अभि‍नव कु. सागर-      श्री हनुमान पौद्दार-       चनौरागंज।
24. पवन-               वि‍क्की कु. कर्ण-        श्री इन्‍दुनाथ कर्ण-       रेवाड़ी।
25.  बीलट-             मो. टॉसि‍फ-          मो. मुस्‍ताक आलम-     चनौरागंज।
26.  नदीम-             सुबोध कुमार यादव-     श्री कुलानंद यादव-      चनौरागंज।
27.  लालू-              मो. टॉफि‍क-          मो. मुस्‍ताक आलम-     चनौरागंज।
28.  राजा-              रमेश कु. यादव-       श्री रामनन्‍दन यादव-     चनौरागंज।
29.  सलीम-             शशि‍कान्‍त सि‍ंह-        श्री अशोक महतो             नौलखा।
30. मोस्‍तकीम-            लालू कु. यादव-        श्री सहदेव यादव-       चनौरागंज।
31.  बौधु-              शि‍व कु. ‘शि‍व’        श्री बचनु मण्‍डल-       सि‍मरा।
32.  मनोज-             गंुजन कुमार-          श्री गोपाल साह-        सि‍मरा।
33.  चमेली-             लालू कुमार यादव-      श्री वि‍ष्‍णुदेव यादव-      चनौरागंज।
34.  बुधन-              बैद्यनाथ ठाकुर-        श्री महाकान्‍त ठाकुर-     चनौरागंज।
35.  घूरन-              कृष्‍णानंद कुमार-        श्री संतोष कारक-      चनौरागंज।
36.  भूटन-              प्रदीप कु. मण्‍डल-       श्री राजेन्‍द्र मण्‍डल-      चनौरागंज।
37. पलटू-              रंजीत कु. मण्‍डल-      श्री पवन मण्‍डल-       ि‍समरा।
38. चि‍नमा-              रमेश कुमार महतो-      श्री इन्‍द्रदेव महतो-       बेरमा।
39.  लक्ष्‍मण-            संतोष कु. महतो-       श्री सूरत महतो-        चनौरागंज।
40. हरि‍केशर-            जीतेन्‍द्र कुमार पासवान-   श्री उतीम लाल पासवान- रेवाड़ी।

1 comment:

  1. Hum dhanabad dait chhiyan sri bechanji ke je o akhano natatkak manch bacha k gramin parives me rakhane chhathi sange manch san prem heba karan appan lekhani san natakak srijan seho karai chhathi

    ReplyDelete